17-08-15-17-34-57-544_deco

多加水麺。全卵配合。プリっとした食感と喉ごしの良さが特徴。